WIKT: 2007 | 2006

Výzva na podávanie príspevkov

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií zhodnotiť vlastný znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Táto dielňa sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom dielne je výmena informácií o prebiehajúcom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblasti a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj výmena skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh v praxi.

Hlavné témy pracovnej dielne

 • znalostné technológie a ich aplikácie
 • modelovanie znalostí a ontológie
 • sémantické spracovanie informačných zdrojov (dokumenty, elektronická komunikácia, databázy, znalostné procesy)
 • spracovanie informačných zdrojov v slovenskom jazyku
 • sémanticky a servisne orientované architektúry
 • znalostné bázy a organizačné pamäte
 • usudzovanie a odvodzovanie

Účasť študentov všetkých troch stupňov, ktorých projekty sa týkajú vymenovaných oblastí, je vítaná.

Dielňa prijíma príspevky v tvare rozšíreného abstraktu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku nasledujúcich ty­pov:

 • výskumný príspevok
 • work-in-progress
 • vizionársky príspevok
 • znalostné praktiky
 • ponaučenia a skúsenosti
 • aplikačný príspevok

Očakávaný rozsah príspevkov je 4 strany vo formáte Springer LNCS.

Príspevky budú budú publikované v zborníku po uskutočnení dielne, aby mohli reflektovať prácu a diskusiu v dielni.

Dôležité dátumy

 • 6. 10. 2008 — odovzdanie príspevkov
 • 21. 10. 2008 — oznámenie o prijatí/zami­etnutí
 • 6. – 7. 11. 2008 — dielňa
 • 15. 1. 2009 — odovzdanie finálnych verzií príspevkov pre tlač