WIKT: 2007 | 2006

Prijaté príspevky

 • Sémantická anotácie pre podnikové aplikácie – Michal Laclavík, Marek Ciglan, Zoltán Balogh
 • SAKE Project – Second Prototype of Groupware System – Peter Butka, Gabriel Lukáč
 • Task-based Execution Engine for JBOWL – Peter Bednár, Peter Butka
 • Integrované prehliadanie webu a webu so sémantikou pomocou prehliadača novej generácie – Michal Tvarožek, Mária Bieliková
 • Sémantická integrácia služieb verejnej správy v projekte Access-eGov – Marek Skokan, Ján Hreno
 • Zvýšenie robustnosti relaènej klasifikácie v slabo homofílnych dátach – Peter Vojtek, Mária Bieliková
 • Monitorovanie toku služieb v prostredí GRID – Martin Krajč, Peter Bednár, Tomáš Kasanický
 • Využitie sociálnych sietí­ pri inicializácii modelu používateľa pre personalizované webové systémy – Michal Barla, Mária Bieliková
 • Architecture of a system supporting business alliances – Karol Furdík, Marián Mach, Tomáš Sabol
 • Personalized recommendation scheme based on content and knowledge hierarchy – Zdeněk Velart, Petr Šaloun
 • Zisťovanie vzájomnej podobnosti výučbových konceptov – Marián Šimko, Mária Bieliková
 • Hadoop a HBase tutorial: Spracovanie a ukladanie veľkých dátových zdrojov – Martin Šeleng, Michal Laclavík, Ladislav Hluchý
 • Virtuálny znalostný priestor so sémantikou pre zjednodušenie sprístupòovania informácií – Tomáš Kuzár
 • Monitorovanie správ s použitím techniky analýzy sentimentu – Ivana Budinská, Zoltán Balogh, Emil Gatial
 • Integrácia a zobrazenie výstupov modulov spracovávajúcich emailové správy – Emil Gatial, Michal Laclavík, Ladislav Hluchý
 • Marketing segmentation of retail portfolio of commercial bank – Jozef Kovac
 • Towards Automatic Workflow Composition and Execution – Tomás Drencák, Marek Paralic
 • Semantic description and execution of Web services in Text mining application – Marian Babik, Martin Sarnovsky, Zoltan Durcik
 • Bezpečné vykonávania procesov prostredníctvom mobilného kódu v nedôveryhodnom distribuovanom výpočtovom prostredí – Zoltán Balogh, Ivana Budinská, Branislav Šimo
 • JBowl as a Framework for Locally Informed Methods for Text Classification – Peter Smatana
 • Towards Automated System-Level Service Compositions – Pavol Mederly
 • Podpora kolaborácie používateľov rozšírením komunikačného nástroja na báze sémantického spracovania – Ivan Kapustík, Viera Rozinajová, Peter Bartalos
 • Combination of Curated and Collaborative System for Disease Determination – Pavol Jasem Jr., Ján Paralič, Marek Dudáš, Saskia Dolinská